Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Strona startowa Kontakt

Herb Gminy
Dziennik Ustaw
monitor polski
Rządowe Centrum Legislacji

jesteś już naszym
- 0242603 -
gościem

Rada Gminy

 

Skład Rady Gminy

 1. Wiesław Stanisław Widomski Przewodniczący Rady
 2. Iwona Okrąglińska Wiceprzewodnicząca Rady
 3. Krystyna Kowalczyk                      
 4. Danuta Paczkowska                       
 5. Marzena Kwiatkowska                   
 6. Wiesław Marek Kowalski               
 7. Arkadiusz Majkowski                    
 8. Krzysztof Zawieska                        
 9. Tomasz Zielonka                            
 10. Jan Stanisław Kluczek                    
 11.  Jerzy Karpiński                             
 12.  Andrzej Adam Łuniewski              
 13.  Łukasz Ciok                                  
 14.  Krystyna Zera                                
 15. Bożena Budniak

Kompetencje Rady Gminy

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r., art.18.2 (Dz.U.2001.142.1591 z późn.zm.)

 1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
 2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

  1) uchwalanie statutu gminy,

  2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

  3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,

  4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

  5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

  6) uchwalanie programów gospodarczych,

  7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

  8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

  9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

  a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

  b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

  c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

  d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

  e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

  f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

  g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

  h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

  i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

  10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

  11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,

  12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

  12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

  13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników,

  14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

  14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

  15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Katarzyna Ambroziak


Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
BIP
Karta Dużej Rodziny
Rodzina 500+
Jan Paweł II honorowy obywatel Gminy Czerwonka
straż 1 %
Lokalna Grupa Działania
Program operacyjny pomoc żywnosciowa
Program operacyjny pomoc żywnosciowa
kapital
ue
Monitorpolski
wtorek, 22 sierpnia 2017
234 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Cezarego, Marii, Zygfryda
Lista subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
Pogoda
Urząd Gminy Czerwonka, Czerwonka Włościańska 38, 06-232 Czerwonka, pow. makowski, woj. mazowieckie
tel.: 29 71 79 505, fax: 29 71 79 517, email: urzadgminy@czerwonka.pl, http://www.czerwonka.pl

/ugczerwonka/skrytka
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x